STATUT FUNDACJI

„Anioł Miłosierdzia”
(Tekst jednolity na dzień 11 marca 2020 roku)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Anioł Miłosierdzia” zwana dalej Fundacją, powołana została przez Andrzeja Łapaja zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A Nr 953/2012 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Myszkowie przed notariusz Grażyną Buła w dniu 13.03.2012 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) orazpostanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja może prowadzić dzialalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony   będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji są Żarki.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami.
 3. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, sekcje, placówki, a także przystępować do spółek, fundacji i innych osób prawnych, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej może tworzyć przedstawicielstwa.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

Rozdział II.
Cele, zasady i formy działania fundacji.

§ 8

 1. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym siostrom i braciom modlitwą, słowem i czynem.

  ”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
  – Mt 25,40

 2. Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnot należących do Kościoła Katolickiego oraz działalność charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez:

a) ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych mediów,

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”
– J 15, 16 

„Idźcie na cały świat i głoście ewangelię każdemu stworzeniu”
– Mk 16, 15,

b) wsparcie organizacyjne dla nowopowstających Wspólnot charyzmatycznych należącyh do Kościoła Katolickiego,

c) pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

 

„Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosław z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!”
– Ps. 128,

d) pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym poprzez organizację
wypoczynku dzieci i młodzieży,

„A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.”
– Mk 10, 14,

e) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia,

„Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.”
– Ps 139, 13-15,

f) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g) wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania np. poprzez  organizację wypoczynku wielodzietnych rodzin, ubogich rodzin, rozbitych rodzin oraz dla dzieci i młodzieży,

h) wspieranie rozwoju kultury i sztuki,

i) organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

j) wspieranie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

k) organizowanie wolontariatu,

l) działalność charytatywna,

m) ochrona i promocja zdrowia,

n) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

o) rozwój turystyki oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

  a) gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw Wspólnot należących do Kościoła Katolickiego, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia,

  b) inspirowanie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia,

  c) wsparcie organizacyjne spotkań modlitewnych oraz ich transmisję, archiwizację i późniejsze rozprowadzanie,

  d) prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz ośrodków szkoleniowych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, przedszkoli,  sierocińców, zakładów opieki zdrowotnej,

  e) prowadzenie działalności wydawniczej, czasopism, książęk, biuletynu informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych artykułów wydawniczych służących celom statutowym i ich odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie w celach ewangelizacji,

  f) pomoc klasztorom kontemplacyjnym i pustelniom,

  g) prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków pracy chronionej, gospodarstw agroturystycznych, zakładów  gospodarczych, firm produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, poradni,

  h) nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami i środowiskami w Polsce i za granicą,

  i) współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,

  j) wsparcie organizacyjne rekolekcji organizowanych przez Wspólnoty należące do Kościoła Katolickiego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin i osób indywidualnych,

  k) wsparcie organizacyjne pielgrzymek, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym i religijnym,

  l) prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz medycznego.

 1. Realizację powyższych celów Fundacja osiąga drogą działań bezpośrednich lub przez współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze, a także poprzez udzielanie dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi wyłączną statutową działalność Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 9[1]

 

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja prowadzi działalność opisaną w § 8, ust. 2 pkt od a do k, oraz w § 9, ust. 1 pkt od a do l w formie działalności nieodpłatnej w stosunku do osób o niewystarczających dochodach, określonych przez Zarząd Fundacji w relacji do minimów socjalnych wynikających ze stosownych przepisów prawa.
 4. Fundacja prowadzi działalność opisaną w § 8, ust. 2 pkt g i h, oraz w § 9, ust. 1 pkt d, c, e, k, l w formie działalności odpłatnej z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł ( słownie: dwa tysiące zł 00/100) , z czego 1.000 zł. (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania.

§ 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. W ramach dysponowania majątkiem Fundacji oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji zabronione jest:

  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

  b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków i zapisów,

  2. subwencji i dotacji osób prawnych,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku Fundacji, 

  5. odsetek bankowych,

  6. przychodów z działalności gospodarczej,

  7. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na jej działalność statutową.

§ 13

Dochody Fundacji z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji oraz zbiórek i imprez publicznych mogą być użyte na relizację wszystkich statutowych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 14

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. W sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest jasnym, że stan czynny spadku jest oczywiście niższy jak długi spadkowe i koszty postępowania  spadkowego Zarząd Fundacji odrzuca spadek

§ 15

 1. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem, przeznaczenia ceny sprzedaży na działalność statutową Fundacji.
 3. Środki pieniężne mogą być lokowane w akcjach, udziałach i papierach wartościowych oraz jednostkach uczestnictwa w funduszach.

Działalność gospodarcza

§ 16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.
 3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania, wg klasyfikacji usług PKD:

 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.11.Z Drukowanie gazet;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 • 58.11.Z Wydawanie książek;
 • 58.13.Z Wydawanie gazet;
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 79.90.Z Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Rozdział IV.
Organy i struktura organizacyjna Fundacji

§ 17

 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Decyzje i uchwały każdego z organów Fundacji, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu. Decyzje i uchwały związane z zaciąganiem zobowiązań i dysponowaniem środkami przewyższającymi wartość 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) wymaga jednomyślności.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

Rada Fundacji

§ 18

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z co najmniej z 2-4 członków wskazanych przez Fundatora lub osoby przez Fundatora upoważnione na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. Do pierwszego składu Rady z mocy postanowienia Fundatora wchodzą: Andrzej Łapaj, Jarosław Nowakowski.
 2. Członkostwo w Radzie trwa aż do odwołania przez Fundatora lub osoby przez Fundatora upoważnione na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.
 3. Członek Rady Fundacji może także zrzec się członkostwa w Radzie, a to na podstawie pisemnego oświadczenia przedłożonego Fundatorowi.

§ 19

 1. Członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,c) nie pobierają wynagrodzenia od Fundacji za udział w pracach tego organu, jednakże mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie wystąpienia Przewodniczącego – członkowi Rady Fundacji,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,c) śmierci członka.

§ 20

 1. Osoby fizyczne nienależące do grona osób wskazanych w § 17 ust. 1 mogą być powołane do składu Rady Fundacji, jeżeli:
  a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  b) zadeklarują zamiar stałego dalszego wspierania materialnego Fundacji,
  c) w inny sposób stale wspomagają i będą wspomagać Fundację w realizacji jej celów
 2. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jego pracami. Jeżeli w skład rady wchodzi Fundator, staje się on automatycznie Przewodniczącym Rady Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.

§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie składu Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,

b) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,

c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

d) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

f) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,

g) zajmowanie stanowisk w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,

h) powoływanie i likwidowanie oddziałów oraz filii,

i) kontrolowanie zgodności działań Fundacji z jej statutem,

j) nadzór nad działalnością Zarządu,

k) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 23

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek każdego członka Rady lub pełnego składu Zarządu, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby – częściej.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy pełnego składu Zarządu, bądź na pisemny wniosek każdego członka Rady, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 6. Każdemu z członków Rady Fundacji przysługuje jeden głos.
 7. Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić głosowanie pisemne.

Zarząd Fundacji

§ 24

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa i dwóch Członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji w przypadku działania na jej szkodę lub przeciwko jej celom statutowym.
 7. Rada Fundacji odwołuje członka Zarządu zawsze w przypadku:
  a) złożenia Radzie Fundacji pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,
  b) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji z powodu poważnej choroby, znacznej ułomności lub utraty sił,
  c) trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok.

§ 25

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. Pozostali Członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu.

§ 26

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, a w szczególności:
  a) opracowuje roczne i wieloletnie programy i plany działania Fundacji, które przedkłada Radzie,
  b) sporządza doroczne sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji, które przedkłada Radzie,
  c) opracowuje budżet Fundacji i sporządza doroczne sprawozdanie finansowe, które przedkłada Radzie,
  d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  e) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,
  f) ustala wielkość i charakter zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz wielkość i charakter zleceń na usługi obce oraz wysokość środków na zlecone usługi obce,
  g) podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek, fundacji oraz o stałej współpracy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami,
  h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada przed Radą Fundacji za realizacją celów statutowych Fundacji,
  i) powołuje dyrektorów lub kierowników filii i oddziałów,
  j) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie. Dla skuteczności czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których wartość przekracza 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) konieczne jest wspólne działanie wszystkich członków zarządu.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Termin posiedzenia Zarządu Fundacji z projektem porządku obrad ustala Prezes Zarządu.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy jego członkowie drogą mailową lub na piśmie listem poleconym.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 29

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 30

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

Rozdział V.

Zmiana Statutu

§ 31

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 32

Modyfikacja celów Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora lub osób przez niego upoważnionych.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku nastąpiłaby istotna zmiana celu Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, podjętą tylko na jednomyślny wniosek Zarządu.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na mocy uchwały Rady Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji zbieżnej z celami Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 35

Fundacja składa właściwemu ministrowi oraz staroście, corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

Adres siedziby:

ul. Piłsudskiego  1
42-310 Żarki

NIP: 5771975050
Regon: 242925609
KRS: 0000419808

Chcesz nas wesprzeć finansowo?

Każda złotówka może mieć wartość miliona.

Bank PKO BP :
PL 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487
KOD SWIFT (przelewy zagraniczne) – BPKOPLPW

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu