WARUNKI UCZESTNICTWA

Dotyczy imprez realizowanych przez BPT “Anioł Miłosierdzia” ważne od 01.01.2015!!!

I ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wraz z programem wybranej imprezy, stanowią integralną cześć Umowy. Stronami Umowy są: Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne “Anioł Miłosierdzia” (zwane dalej BPT “Anioł Miłosierdzia”) oraz Klient.

 2. Zawarcie Umowy następuje w wyniku obustronnego podpisania Umowy – Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki, która decyduje o wpisaniu Klienta na listę uczestników imprezy.

 3. Zawierając Umowę BPT „Anioł Miłosierdzia” informuje Klienta o warunkach lokalnych i przeciwwskazaniach zdrowotnych wybranej imprezy. Klient podpisując Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Klienci, którzy ukończyli 70 lat lub mający kłopoty ze zdrowiem dołączają do Umowy – Zgłoszenia zaświadczenie lekarskie/zgodę na wyjazd. Kobiety w ciąży powinny przed podpisaniem umowy zasięgnąć opinii lekarskiej i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań na wyjazd.

 4. W sytuacjach spowodowanych „siłą wyższą”, od BPT “Anioł Miłosierdzia” niezależną BPT „Anioł Miłosierdzia” może zmienić termin imprezy, trasę przelotu (przejazdu), treść programu lub odwołać imprezę. Odwołanie imprezy z powodu niewystarczającej ilości Klientów może mieć miejsce, gdy na imprezę zgłosi się: autokarową – mniej niż 35 osób, samolotową – mniej niż 25 osób. Odwołanie imprezy może nastąpić nie później niż 12 dni przed terminem wyjazdu.

 5. BPT „Anioł Miłosierdzia” zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy po zawarciu Umowy tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione, wzrostem kosztów transportu, wprowadzeniem lub podwyższeniem opłat wizowych i granicznych albo wzrostem kursu dolara/euro względem złotego. Zmiana ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 6. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego, nadania wiadomości e-mail wysłanego do Klienta

 7. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się ważnym dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy z paszportu, który musi być ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu.

 8. Osoby udające sie do Izraela posiadające w paszporcie stempel Syrii, Libanu, Iraku, Iranu, Libii lub Emiratów Arabskich powinny wymienić paszport.

 

II PŁATNOŚĆ

 1. Płatności na imprezę należy dokonywać na konto bankowe Fundacja “Anioł Miłosierdzia” (podają imię i nazwisko Klienta, adres, termin i rodzaj usługi). MBS Myszków o/Żarki 41 82791036 0421 4775 2004 0004

 1. Ceny imprezy podane są w złotówkach polskich, w euro i dolarach.

 2. Zaliczkę 30 % ceny imprezy Klient wpłaca w ciągu 3 dni po podpisaniu Umowy. Pozostałą należność Klient zobowiązuje się uregulować w terminie do 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy. W razie zawarcia Umowy w terminie krótszym lub równym 30 dniom przed jej rozpoczęciem klient dokonuje od razu wpłaty w pełnej wysokości.

 3. Przekroczenie terminu płatności bez zgody BPT „Anioł Miłosierdzia” lub dokonanie niepełnej wpłaty jest traktowane jako rezygnacja z imprezy bez winy BPT i powoduje konsekwencje określone w Rozdziale IV ust. 4.

 4. Dla grup zorganizowanych zasady płatności mogą być uzgodnione z organizatorem oddzielnie.

 5. Opłaty bankowe oraz pocztowe uiszcza Klient.

 6. Ceny podane w ofercie standardowej zawierają podatek VAT.

 7. W cenę imprezy nie wliczono zwyczajowego „napiwku” i napojów do obiadokolacji.

III REALIZACJA UMOWY

 1. BPT “Anioł Miłosierdzia” zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą i treścią programu, w którym wyszczególniono świadczenia wliczone w cenie imprezy oraz płatne dodatkowo.

 2. Klient zobowiązuje się: posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

 3. BPT „Anioł Miłosierdzia” nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki itp.), decyzje władz miejscowych (powstałe na granicy itp.), oraz zmiany programowe wymuszone w trakcie trwania imprezy działaniami „sił wyższych”. W takich sytuacjach BPT „Anioł Miłosierdzia” działając w dobrej wierze podejmuje wszystkie niezbędne kroki na rzecz Klienta.

 4. Ewentualne reklamacje Klient zgłasza niezwłocznie pilotowi grupy. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku, należy ją złożyć na piśmie potwierdzonym przez Klienta w biurze BPT „Anioł Miłosierdzia” w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy.

 5. Jeżeli organizator nie odpowie Klientowi do 30 dni po złożonej reklamacji pisemnie, to uznaje reklamację za uzasadnioną.

 6. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

 7. Za niewykorzystane z winy Klienta świadczenia zwrot pieniędzy nie przysługuje.

 8. BPT „Anioł Miłosierdzia” ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o Usługach Turystycznych z jej późniejszymi zmianami.

IV REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. W przypadku, kiedy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki z Klientem powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta proponując mu zmianę umowy.

 2. Klient ma prawo zrezygnować z imprezy lub przyjąć proponowaną zmianę informując BPT „Anioł Miłosierdzia” osobiście (telefonicznie), potwierdzając fakt rezygnacji lub przyjęcia zmiany oświadczeniem pisemnym (e-mail, listem poleconym).

 3. W razie zmiany przez BPT „Anioł Miłosierdzia” terminu imprezy (z wyłączeniem zmian w rozkładzie lotów) lub zmiany programu (nie dotyczy korekt aktualizacyjnych) i świadczeń, Klient może zrezygnować z imprezy informując BPT „Anioł Miłosierdzia” o swej decyzji w ciągu 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie. Wtedy BPT „Anioł Miłosierdzia” zwraca Klientowi natychmiast wpłacone pieniądze bez potrąceń, odsetek i odszkodowania.

 4. W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie BPT „Anioł Miłosierdzia” w tym, m. in. z powodu: niedotrzymania terminów uzupełnienia wpłat, braku ważnego paszportu, wizy, uniemożliwienia przez uprawnione służby przekroczenia granicy, przypadków losowych czy obaw własnych – BPT „Anioł Miłosierdzia” obciąża Klienta kosztami z rezygnacji, zależnie od dnia realizacji przed datą rozpoczęcia imprezy:

  – 40 dni – 100 zł
  – 39-30 dni – 10 % ceny imprezy,
  – 29-20 dni – 40 % ceny imprezy,
  – 19-13 dni – 50 % ceny imprezy,
  – 12- 6 dni – 80 % ceny imprezy,
  – 5 i mniej dni – 90% ceny imprezy

Uwaga: Klient może ubezpieczyć się w towarzystwie ubezpieczeniowym od kosztów rezygnacji z imprez.

 1. Klient nie ponosi żadnych kosztów (prócz opłaty umownej zł. 100) w przypadku rezygnacji z imprezy, jeżeli wskaże na swoje miejsce w terminie możliwym do dokonania wszelkich zmian bez dodatkowych kosztów dla BPT „Anioł Miłosierdzia” osobę, która spełnia warunki udziału w imprezie i przyjmuje obowiązki wynikające z Umowy.

 2. W ważnych i udokumentowanych przypadkach (śmierć rodzica, współmałżonka, rodzeństwa czy dziecka) lub nagłej choroby leczonej szpitalnie wysokość potrąconych kwot BPT „Anioł Miłosierdzia” może zredukować.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BPT „Anioł Miłosierdzia” zapewnia ubezpieczenie, które zawiera zwrot kosztów nieszczęśliwych wypadków (NW) (udokumentowanych rachunkami), leczenie zagranicą (KL), utraty bagażu (prócz pieniędzy, kosztowności, sprzętu audio-video, fotograficznego i innego). Klient dochodzi roszczeń w AXA w Katowicach. BPT „Anioł Miłosierdzia” rekomenduje Klientom ubezpieczenia dodatkowe dla osób będących w trakcie leczenia chorób przewlekłych (CP), których pakiet ubezpieczenia turystycznego nie obejmuje.

 2. W przypadkach spornych mają zastosowanie przepisy Umowy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu